Download KitabKeislaman

Syarah Sembilan Kitab Hadits

Syarah Sembilan Kitab Hadits (al-kutub al-tis’ah) adalah kitab yang menjelaskan maksud dari hadits Nabi ditinjau dari asbabul wurud (konteks terjadinya peristiwa) dan pemahamannya dari segi hukum menurut ulama mazhab empat dan ulama generasi salafus salih (Sahabat, Tabi’in dan Tabi’it tabi’in).

Nama kitab yang ada linknya dapat dibaca online atau didownload (format pdf atau djvu) untuk disimpan di komputer/laptop atau ponsel pintar (smart phone).

Daftar isi

 1. Kitab Syarah Hadits
  1. Kitab Syarah Sahih Bukhari
  2. Kitab Syarah Sahih Muslim
  3. Kitab Syarah Sunan Abu Dawud
  4. Kitab Syarah Sunan al-Tirmidzi
  5. Kitab Syarah Sunan al-Nasai atau Al-Sunan Al-Kubra
  6. Kitab Syarah Sunan Ibnu Majah
  7. Kitab Syarah Musnad Ahmad
  8. Kitab Syarah Muwatta’ Imam Malik
  9. Kitab Syarah Sunan Ad-Darimi
 2. Matan Kitab Enam Hadits (Al-Kutub Al-Sittah)
 3. Matan Kitab Sembilan Hadits (Al-Kutub Al-Tis’ah)
 4. Kitab Hadits non-Kutub Al-Tis’ah

Kitab Syarah Hadits

Istilah “Syarah Hadits” sama dengan istilah “Tafsir Al-Quran”. Yakni, kitab yang ditulis para ulama ahli hadits (muhaddis) untuk menjelaskan suatu hadits dari berbagai perspektif. Terutama perspektif syariah: tentang halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah.

1. Kitab Syarah Sahih Bukhari

Daftar lengkap kitab syarah Sahih Bukhari klik di sini.

2. Kitab Syarah Sahih Muslim

Daftar lengkap kitab syarah Sahih Muslim klik di sini.

3.    Kitab Syarah Sunan Abu Dawud (download dalam format pdf)

 1. Syarah Al-Khattabi atau Ma’alimus Sunan karya Abu Sulaiman Al-Khattabi (wafat: 388 H; 988 M). Mazhab Syafi’i. Empat jilid.
 2. Syarah Nawawi atau Al-Ijaz fi Syarhi Sunan Abi Dawud As-Sijistani karya Yahya bin Syaraf An-Nawawi (wafat: 676 H; 1277 M). Mazhab Syafi’i.
 3. Syarah Ar Romli atau Syarah Sunan Abi Dawud li Ibni Roslan karya Syihabuddin bin Raslan Ar-Romli (wafat: 844 H; 1440 M).  Mazhab Syafi’i. 20 jilid.
 4. Syarah Al-Aini atau Syarhu Sunan Abi Dawud karya Badruddin Al-Aini (wafat: 855 H; 1451 M). Mazhab Hanafi.  Tujuh jilid
 5. Syarah As-Sindi atau Fathul Wadud fi Syarhi Sunan Abi Dawud karya Abul Hasan As-Sindi Al-Kabir (wafat: 1138 H; 1726 M). Mazhab Hanafi. Empat jilid.
 6. Syarah Azimabadi atau Aunul Ma’bud ala Syarhi Sunan Abi Dawud karya Syamsuddin Al-Azimabadi (wafat: 1329 H; 1911 M). Dua jilid.
 7. Syarah Subki atau Al-Manhal Al-Adzbu Al-Maurud Syarah Sunan Abi Dawud karya Mahmud As-Subki (wafat: 1352 H; 1933 M). 10 jilid.

4.    Kitab Syarah Sunan Tirmidzi (download dalam format pdf)

 1. karya Anwar Syah Al-Kashmiri (wafat: 1351 H; 1933 M). Lima jilid.
 2. karya Abdurrahman Al-Mubarakpuri (wafat: 1353 H; 1935 M). 12 jilid.
 3. karya Muhammad Yusuf bin Muhammad Zakariya Al-Husaini Al-Binori (wafat: 1397 H; 1977 M). Enam jilid.

5.    Kitab Syarah Sunan Nasai (download dalam format pdf)

 1. Syarah As-Suyuti atau Sunan An-Nasai bi Syarhi Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti karya Jalaluddin As-Suyuti (wafat: 911 H; 1505 M). Mazhab Syafi’i. Lima jilid. (Juga ada tambahan Hasyiyah As-Sindi karya As-Sindi.)
 2. Syarah Al-Etioupi atau Dzakhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba karya Muhammad Ali Adam Al-Etioupi (wafat: 1442 H; 2020 M). Salafi Wahabi. 42 jilid.

6.    Kitab Syarah Sunan Ibnu Majah (download dalam format pdf)

 1. Syuruh Sunan Ibnu Majah karya enam ulama ahli hadis yaitu Jalaluddin As-Suyuti, As-Sindi, Ad-Dahlawi, Al-Bushiri, Al-Kankuhi, An-Nukmani, Dua jilid.

7.    Kitab Syarah Musnad Ahmad (download dalam format pdf)

 1. Syarah As-Suyuti atau Uqud Az-Zabarjad fi I’rabi Al-Hadis An-Nabawi atau Uqud Az-Zabarjad ala Musnadil Imam Ahmad karya Jalaluddin As-Suyuti (wafat: 911 H; 1505 M). Mazhab Syafi’i.
 2. Hasyiyah As-Sindi ala Musnadil Imam Ahmad bin Hanbal karya Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi (wafat: 1138 H; 1726 M).. 17 jilid.
 3. Syarah As-Safarini atau Nafatsat Shadr Al-Mukmad wa Quratu Ain Al-Armad li Syarhi Tsulatsiyyat Musnad Imam Ahmad karya Muhammad As-Safarini (wafat: 1187 H; 1774 M). Mazhab Hanbali. Dua jilid.
 4. Tahqiqul Musnad karya Ahmas Syakir dan Hamzah Az-Zain. 20 jilid.

8.    Kitab Syarah Muwatta’ Imam Malik (download dalam format pdf)

 1. karya Ibnu Abdil Bar (wafat: 463 H; 1071 M). Mazhab Maliki. 26 jilid.
 2. Al-Istidzkar Al-Jamik li Madzahib Fuqaha Al-Amshar wa Ulama’ Al-Aqtar fima Tadommanahu min Ma’ani Ar-Ra’yi wal Atsar karya Ibnu Abdil Bar (wafat: 463 H; 1071 M). Mazhab Maliki.. 30 jilid.
 3. Al-Muntaqa Syarah Muwatta’ Malik karya Abul Walid Sulaiman Al-Baji (wafat: 474 H; 1081 M). Mazhab Maliki. Delapan jilid.
 4. Tanwirul Hawalik Syarah Muwatta’ Malik karya Jalaluddin As-Suyuti (wafat: 911 H; 1505 M). Mazhab Syafi’i. Tiga jilid.
 5. Syarah Az-Zarqani ala Al-Muwatta’ karya Muhammad Az-Zarqani (wafat: 1122 H; 1710 M). Mazhab Maliki. Empat jilid.
 6. Al-Musawwa Syarah Al-Muwattakarya Waliullah Dahlawi (wafat: 1176 H; 1762 M). Mazhab Hanafi.
 7. Aujazul Masalik ila Muwatta’ Malik karya Muhammad Zakariya Al-Kandahlawi(wafat: 1403 H; 1983 M). 17 jilid.

9.    Kitab Syarah Sunan Ad-Darimi (download dalam format pdf)

 1. Fathul Mannan Syarah wa Tahqiq Kitab Ad-Darimi Abi Muhammad Abdullah bin Abdirrahman karya Nabil Hasyim Al Ghamri. 10 jilid.
Website | + posts

A Fatih Syuhud; adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang. Penulis masalah Islam, pendidikan, pesantren dan politik. Tulisan opininya yang pernah dimuat di Kompas, Republika, dan lain-lain sudah dibukukan dengan judul, Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas dunia Islam. Catatan Harian-nya di fatihsyuhud.com (dalam Bahasa Inggris) pernah dinobatkan Majalah Tempo (edisi 6 Agustus 2006) sebagai #1 dari 10 Penulis Blog Terbaik. Di Al-Khoirot mengajar kitab berikut: Tafsir Jalalain, Sahih Bukhari, Al-Umm, Muhadzab, Fathul Wahab, Iqna' dan Ibanah al-Ahkam. . Buku-buku yang sudah terbit dapat dilihat di Google Play Store.

Avatar

A. Fatih Syuhud

A Fatih Syuhud; adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang. Penulis masalah Islam, pendidikan, pesantren dan politik. Tulisan opininya yang pernah dimuat di Kompas, Republika, dan lain-lain sudah dibukukan dengan judul, Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas dunia Islam. Catatan Harian-nya di fatihsyuhud.com (dalam Bahasa Inggris) pernah dinobatkan Majalah Tempo (edisi 6 Agustus 2006) sebagai #1 dari 10 Penulis Blog Terbaik. Di Al-Khoirot mengajar kitab berikut: Tafsir Jalalain, Sahih Bukhari, Al-Umm, Muhadzab, Fathul Wahab, Iqna' dan Ibanah al-Ahkam. . Buku-buku yang sudah terbit dapat dilihat di Google Play Store.