Download KitabKeislamanUmum

Kitab Tafsir Salafi Wahabi dan Syiah

Kitab Tafsir Salafi Wahabi dan Syiah. Kitab-kitab berikut adalah tafsir Al-Quran yang ditulis oleh kalangan Salafi Wahabi dan Syiah. Penting untuk mengetahui soal ini bagi kalangan akademisi, ustadz dan santri untuk meneliti sepanjang apa persamaan dan perbedaan antara Ahlussunnah, Salafi Wahabi dan Syiah dalam memahami Al-Quran. Betulkah Quran-nya Syiah itu berbeda dengan Quran-nya Ahlussunnah dan Wahabi?

Seluruh kitab dapat dibaca online atau didownload dan disimpan di laptop sebagai perpustakaan pribadi.

Daftar isi

 1. Tujuan dan Manfaat
 2. Tafsir Salafi Wahabi
 3. Tafsir Syiah


TUJUAN DAN MANFAAT

Agar kalangan Aswaja tidak berttanya-tanya tentang motif artikel ini, maka berikut tujuan dan manfaat dari mengetahui kitab literatur ini sebagai berikut:

 1. Untuk tujuan akademis membuat penelitian tentang Salafi Wahabi atau Syiah secara khusus. Terutama terkait penafsiran mereka akan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi titip persamaan dan perbedaan dengan kalangan Aswaja.
 2. Untuk tujuan perbandingan antara ajaran mereka dengan Ahlussunnah.
 3. Untuk diketahui, terutama bagi para pelajar tingkat awal, agar tidak salah dalam mengutip dan menjadikan sumber rujukan dalam penulisan.


TAFSIR SALAFI WAHABI

Yaitu kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama yang secara aqidah berpaham Salafi dan/atau Wahabi. Salafi belum tentu Wahabi, sedangkan Wahabi sudah pasti Salafi. Baca: Beda Salafi dan Wahabi

 1. At-Tibyan fi Aymanil Quran karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (691-751 H; 1292-1350 M).[1] Dua jilid.
 2. Badaiut Tafsir al-Jamik lima Fassarahu al-Imam karya Ibnul Qayyim. Tiga jilid. (691-751 H; 1292-1350 M). Tiga jilid.
 3. Tafsir Ibnu Kasir atau Tafsir Al-Quran Al-Azhim karya Ibnu Katsir (701-774 H; 1301-1373 M).[29] Kitab ini ringkasan dari Tafsir Thabari. Delapan jilid. Walaupun secara fiqih bermadzhab Syafi’i, namun secara aqidah bermadzhab Atsari (Ahlul Hadits) sama dengan madzhab gurunya, Ibnu Taimiyah. Lebih detail tentang apakah Ibnu Katsir itu Salafi atau Aswaja, lihat di sini.
 4. Tafsir Asy-Syaukani atau Fathul Qodir Al-Jamik Bain Fannay Ar-Riwayat wad Dirayah min Ilm At-Tafsir karya Asy-Syaukani (1173-1255 H; 1759-1839 M).[2] Satu jilid. Ia penganut Syiah Zaidiyah yang beralih ke Sunni Salafi serta berfikih Zhahiri. Ia menjadi salah satu panutan dua ulama Wahabi lapis pertama yaitu Abdullah bin Baz dan Nasiruddin Al-Albani.
 5. Tafsir Al-Manar karya Muhammad Rashid Rida (1282-1354 H; 1865-1935 M). 12 jilid.[3]
 6. Tafsirul Quran bi Kalamir Rohman karya Maulana Tsanaullah Amritsari (1285-1367 H; 1868-1948 M).[4] Satu jilid.
 7. Tafsir As-Sa’di atau Taisirul Karimil Mannan fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Abdurrahman Nasir As-Sa’di (w. 1375 H; 1956 M).
 8. Fi Zhilalil Quran karya Sayid Qutub (w. 1386 H; 1966 M). Enam jilid.
 9. Adwaul Bayan fi Idohil Quran bil Quran karya Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti (w. 1393 H; 1974 M). Tujuh jilid.
 10. Tafsir Al-Azhar karya Hamka (1326-1401 H; 1908-1981 M).[5] Bahasa Indonesia. Tokoh Muhammadiyah. 10 jilid.


TAFSIR SYIAH

Tafsir Syiah adalah kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama beraliran Syiah. Umumnya Syiah Isna Asyariah atau Syiah Imamiyah. Kitab ini untuk keperluan riset dan verifikasi, bukan untuk diajarkan.

 1. Tafsir Gharib Al-Quran karya Zaid bin Ali Al-Husain (w. 122 H; 740 M).
 2. Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Abu Hamzah Tsabit bin Dinar Al-Tsumali ( 150 H; 767 M).
 3. Tafsir Al-Askari karya Al-Hasan Al-Askari (w. 260 H; 874 M).
 4. Tafsir Al-Ayyasyi karya Muhammad bin Masud Al-Ayyasyi (w. 320 H; 932 M). Dua jilid.
 5. Tafsir Al-Qummi karya Abul Hasan Al-Qummi (w. 329 H; 940 M). Dua jilid.
 6. At-Tibyan fi Tafsiril Quran karya Abu Jafar Muhammad bin Al-Hasan At-Tusi (w. 460 H; 1050 M). Sembilan jilid.
 7. Majmaul Bayan fi Tafsiril Quran karya Fadal bin Hasan At-Tabarsi (w. 548 H; 1154 M). 10 jilid.
 8. Ash-Shafi fi Tafsiri Kalamillahil Wafi atau Tafsir Al-Shofi karya Al-Faidh Al-Kasyani (w. 1091 H; 1680 M). Tujuh jilid.
 9. Tafsir Nur Al-Tsaqalain karya Abad Ali Al-Arus Al-Huwaizi (w 1112 H; 1700 M). Lima jilid.
 10. Al-Amsal fi Tafsiri Kitabillahil Munazzal karya Nasir Makarim Asy-Syirazi (lahir: 1345 H; 1926 M ). 30 jilid.
 11. Al-Mizan fi Tafsiril Quran karya Muhammad Husain At-Tabatabai (w. 1402 H; 1981 M). 22 jilid.
 12. Al-Furqan fi Tafsiril Quran bil Quran was Sunnah karya Muhammad Sadiqi Tahrani (w. 1432 H; 2011 M). 30 jilid.
 13. Al-Balagh fi Tafsir al-Quran bi Al-Quran karya Muhammad Sadiqi Tahrani (w. 1432 H; 2011 M)
 14. Fathul Bayan fima Ruwiya an Ali min Tafsiril Quran karya Sayid Mustofa Al-Husaini.
 15. At-Tafsirul Muin lil Waizhin wal Muttaizhin karya Muhammad Huwaidi.
 16. Irsyadul Adzhan ila Tafsiril Quran karya Al-Sabzawari An-Najafi.

Baca juga: Download Kitab Tafsir Ulama Klasik dan Kontemporer

Catatan Akhir (End Note)

[1] Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Az-Zur’i Ad-Dimasyqi Al-Hanbali. Murid Ibnu Taimiyah. Secara aqidah penganut Al-Atsariyah atau Ahlul Hadits. Lihat,  Ahlussunnah Wal Jamaah (A. Fatih Syuhud, hlm. 39).

[2] Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Julukan: Badruddin Asy-Syaukani.

[3] Rasyid Ridha adalah ulama pembaru beraliran Salafi yang pemikirannya terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab.

[4] Abul Wafa’ Tsanaullah Al-Hindi Al-Amritsari.

[5] Haji Abdul Malik Karim Amrullah

Baca juga: Download Kitab Ulumul Quran

Website | + posts

A Fatih Syuhud; adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang. Penulis masalah Islam, pendidikan, pesantren dan politik. Tulisan opininya yang pernah dimuat di Kompas, Republika, dan lain-lain sudah dibukukan dengan judul, Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas dunia Islam. Catatan Harian-nya di fatihsyuhud.com (dalam Bahasa Inggris) pernah dinobatkan Majalah Tempo (edisi 6 Agustus 2006) sebagai #1 dari 10 Penulis Blog Terbaik. Di Al-Khoirot mengajar kitab berikut: Tafsir Jalalain, Sahih Bukhari, Al-Umm, Muhadzab, Fathul Wahab, Iqna' dan Ibanah al-Ahkam. . Buku-buku yang sudah terbit dapat dilihat di Google Play Store.

Avatar

A. Fatih Syuhud

A Fatih Syuhud; adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang. Penulis masalah Islam, pendidikan, pesantren dan politik. Tulisan opininya yang pernah dimuat di Kompas, Republika, dan lain-lain sudah dibukukan dengan judul, Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas dunia Islam. Catatan Harian-nya di fatihsyuhud.com (dalam Bahasa Inggris) pernah dinobatkan Majalah Tempo (edisi 6 Agustus 2006) sebagai #1 dari 10 Penulis Blog Terbaik. Di Al-Khoirot mengajar kitab berikut: Tafsir Jalalain, Sahih Bukhari, Al-Umm, Muhadzab, Fathul Wahab, Iqna' dan Ibanah al-Ahkam. . Buku-buku yang sudah terbit dapat dilihat di Google Play Store.